CASINO THRAKI

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Η παρούσα ανακοίνωση διέπεται από τον νόμο 2472/1997 περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και σχετικά νομοθετήματα της διεθνούς έννομης τάξης. Για οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Μάρκετινγκ του Casino Thraki.

Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων είναι η

VIVERE ENTERTAINMENT
2ο χλμ Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής,
Εντός Προαυλίου Χώρου του Ξενοδοχείου Alexander Beach Hotel,
Αλεξανδρούπολη, 68100, ΕΒΡΟΥ
Τηλ. 2551040700

Η VIVERE ENTERTAINMENT σας ενημερώνει ότι όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.casinothraki.gr η όταν προβαίνετε σε αγορές, είναι απαραίτητο να παρέχετε ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας αυτομάτως και θα ενσωματωθούν σε αυτοματοποιημένα αρχεία, τα οποία προηγουμένως έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Αρχή και για τα οποία η VIVERE ENTERTAINMENT τυγχάνει Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Οι απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν Προσωπικά Δεδομένα και φέρουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικές και εάν δεν δοθεί απάντηση θα είναι αδύνατο να συνεχισθεί και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αγοράς.

Η συλλογή και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με την VIVERE ENTERTAINMENT, τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών και / ή εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες της VIVERE ENTERTAINMENT.

Η VIVERE ENTERTAINMENT δεν σκοπεύει να μεταβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε άλλες εταιρείες εκτός στρατηγικών εταίρων (συλλογικά, «στρατηγικοί εταίροι» νοοούνται προμηθευτές και επαγγελματικοί συνεργάτες , όπως τουριστικά γραφεία , τουριστικοί πράκτορες , αεροπορικές εταιρείας κ.α. που έχουν συνάψει συμβόλαιο με τη VIVERE ENTERTAINMENT) που έχουν την υποχρέωση ενώπιον της να μεριμνούν έτσι ώστε τα Προσωπικά Δεδομένα να παραμένουν εμπιστευτικά. Τα Προσωπικά Δεδομένα και οι Γενικές Πληροφορίες που αποκτούν οι στρατηγικοί εταίροι μπορούν να διατεθούν στη VIVERE ENTERTAINMENT, η οποία θα χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η VIVERE ENTERTAINMENT μπορεί επίσης να μεταβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου οι τελευταίες να παράσχουν στην VIVERE ENTERTAINMENT οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με τους παραπάνω σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υπηρεσιών άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης. Συγκατατίθεσθε ρητώς και ειδικώς στην συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων όπως περιγράφεται παραπάνω. Συγκατατίθεσθε ρητώς στη διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στα αρχεία προς τους παραπάνω αναφερόμενους αποδέκτες. Σε κάθε περίπτωση η VIVERE ENTERTAINMENT εγγυάται την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων κατά τη διαδικασία διαβίβασης και μεταφοράς τους που μπορεί να λάβει χώρα.

Σε οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο, διόρθωσης, διαγραφής και προβολής αντιρρήσεων οποτεδήποτε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν. Εξάλλου, η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε στιγμή. Για τον λόγο αυτό μπορείτε να αποστείλετε επιστολή στην διεύθυνση της VIVERE ENTERTAINMENT που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο ή να στείλετε e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: info@casinothraki.gr .

H VIVERE ENTERTAINMENT έχει αναπτύξει νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία της. Επιπλέον, η VIVERE ENTERTAINMENT εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.

Εσείς εγγυάστε και φέρετε την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιείτε στην VIVERE ENTERTAINMENT και δεσμεύεστε να τα διατηρείτε ενημερωμένα.

Νομοθεσία

Οι χρήστες διατηρούν τα δικαιώματα που απορρέουν από τον Νόμο 2472/1997 περί Προστασίας των Δεδομένων , καθώς και το Νόμο 2819/1000 , το Νόμο 2774/1999, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και τις Οδηγίες της Ε.Ε. 95/46/EK και 97/66/EK και ειδικότερα τα δικαιώματα που σχετίζονται με την πληροφόρηση, την πρόσβαση και υπόληψη.